Odstúpenie od zmluvy

 Predávajúci:

M-PROMEX, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

IČO: 36379034

DIČ: 2020119090

IČ DPH: SK 2020119090

so sídlom: Kukučínova 2599, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovensko

Spoločnosť zapísaná v OROS v Žiline, odiel sro, Vl.č. 11027/L

email: obchod@mpromex.sk

telefón: +421 41 421 11 93

www.store.mpromex.sk

Kupujúci:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 

 

Adresa spotrebiteľa:

 

 

Emailová adresa spotrebiteľa:

 

Telefón spotrebiteľa:

Týmto oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy predmetom ktorej, bolo dodanie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky store.mpromex.sk

Názov vráteného predmetu zmluvy:

Objednávka číslo:

Dátum objednávky:

Dátum doručenia:

Číslo faktúry:

Odstúpením od kúpnej zmluvy spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V…………………………………. dňa ……………………………….… podpis ………………………….

Nákupný košík